วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

          ข้อมูลเพิ่มเติม(คลิก)

พุทธวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
พุทธวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน Buddhist methods of teaching and learning activities in Buddhism พระอธิการสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ                         ...
dandusit 0 ความคิดเห็น อ่าน 0 ครั้ง 17/2/2562 15:23:00
พุทธธรรมสำหรับพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
พุทธธรรมสำหรับพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา Buddhadhamma for Academic Leadership Development of School Administrator พระมหาบุญแล พุทฺธวโร นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ บทคัดย่อ สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคมที่มีค ...
dandusit 0 ความคิดเห็น อ่าน 0 ครั้ง 17/2/2562 15:20:00
นโยบายการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยของพระมหาสงกรานต์ เทวนนฺโท นิสิตปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยเขตนครสวรรค์
songkran32 0 ความคิดเห็น อ่าน 15 ครั้ง 28/1/2562 17:17:00
รูปแบบแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา
รูปแบบเป็นการบอกถึงความหมายหลากหลายโดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะเป็นวิธีการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อทำกิจกรรมให้ได้ผลสำเร็จตามความต้องการขององค์การรูปแบบเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการทำงานอย่า ...
tost 0 ความคิดเห็น อ่าน 16 ครั้ง 23/1/2562 12:12:00
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
รูปแบบเป็นการบอกถึงความหมายหลากหลายโดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะเป็นวิธีการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อทำกิจกรรมให้ได้ผลสำเร็จตามความต้องการขององค์การรูปแบบเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการทำงานอย่า ...
tost 0 ความคิดเห็น อ่าน 14 ครั้ง 23/1/2562 12:06:00
ส่งบทความของเจษฎษา รอดภัย
การบริหารตนตามแนวพระพุทธศาสนา Self-Administration According to the Principles of Buddhism เจษฎากรณ์ รอดภัย Jasdagorn Rodphai นิสิตปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา Student, Dr. Buddhism Education Administration มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ University of Mahachulalongkornr ...
Niphon 0 ความคิดเห็น อ่าน 17 ครั้ง 11/1/2562 11:47:00
ส่งบทความของพระปลัดเอนก
ทิฏฐิสามัญญตาธรรม: หลักคิดในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นในสังคมออนไลน์ Thitisamanyatadhamma:The Thinking Principle In Lifestyle of Teens’ Social Online                        &nbs ...
Niphon 0 ความคิดเห็น อ่าน 18 ครั้ง 11/1/2562 11:45:00
ส่งบทความ พระครูใบฎีกามณฑล
การบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาในปัจจุบัน ของวิทยาเขตนครสวรรค์ The Management of Bachelor's Degree (Social Study) at the Present Time of Nakhonsawan Campus พระครูใบฎีกามณฑลเขมโก (ชูโตศรี) PHRAKHUBIDEKA MONTHON KHAMAGO (CHUTOSRI) นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
Niphon 0 ความคิดเห็น อ่าน 17 ครั้ง 11/1/2562 11:43:00
ส่งบทความของดร.ทนง
 
Online:  1
Visits:  29,753
Today:  8
PageView/Month:  1,338