วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

          ข้อมูลเพิ่มเติม(คลิก)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
กระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดทำแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดอบรมให้ความรู้และจัดสรรงบประมาณโดยกำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานล่างเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักพุทธธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโ ...
tost 0 ความคิดเห็น อ่าน 16 ครั้ง 6/11/2561 14:27:00
หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการครู
หลักพุทธธรรม คือ การนำหลักในทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อการแสดงออกต่อผู้อื่นเสมอ ประกอบด้วย ๓ ประการ คือ      การครองตน  คือ นำหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นธรรมที่ครอบคลุมข้อธรรมอื่นๆ ในหมวดการครองตนได้เป็นอย่างดี การครองคน คือ ...
tost 0 ความคิดเห็น อ่าน 16 ครั้ง 6/11/2561 14:22:00
การเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาประชาคมอาเซียน
พระครูสิิริฯ  บทความ ฉบับเดิม แก้ไข (ลงเชิงอรรถแล้ว) 
tawee 0 ความคิดเห็น อ่าน 46 ครั้ง 28/6/2561 14:05:00
ยุทธศาสตร์การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไฟล์แก้ไขใหม่ค่ะ
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 69 ครั้ง 11/6/2561 11:23:00
กลยุทธการมีส่วนร่วมของชุมชน
ไฟล์แก้ไขใหม่
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 72 ครั้ง 11/6/2561 11:20:00
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
   ขอส่งบทความทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 70 ครั้ง 11/6/2561 11:08:00
กลยุทธการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขอส่งบทความ เรื่อง กลยุทธการมีส่วนร่วมของชุมชน                     หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 67 ครั้ง 11/6/2561 11:03:00
แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อปฏิรูปโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21
 นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง อาจารย์ประจำหลักหสูตรสาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 76 ครั้ง 10/6/2561 9:52:00
Thailand ๔.๐ การจัดการศึกษาไทยตามหลักอริยสัจ ๔
 
dandusit 0 ความคิดเห็น อ่าน 67 ครั้ง 6/6/2561 13:28:00
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ 21
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 65 ครั้ง 6/6/2561 10:30:00
อ่านทั้งหมด ...

 
Online:  1
Visits:  24,167
Today:  77
PageView/Month:  926