วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง
อันได้ แก่พระพุทธศาสนา ปรัชญา รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การสอนภาษาไทย พัฒนาสังคมและการศึกษา
ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออก ของปัญหาให้แก่สังคม

 

 
Online:  7
Visits:  24,153
Today:  63
PageView/Month:  912