วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

เว็บบอร์ดกดที่นี้เพื่อเพิ่มบทความรูปแบบแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เขียน : tostเรืองศักดิ์ เดชณุกู,   หัวข้อ : รูปแบบแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาอ่าน 16 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
tostเรืองศักดิ์ เดชณุกู,
  • 4 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 13 มีนาคม 2561
รูปไอคอน
หัวข้อ : รูปแบบแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา
23/1/2562 12:12:00

Download File ...

รูปแบบเป็นการบอกถึงความหมายหลากหลายโดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะเป็นวิธีการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อทำกิจกรรมให้ได้ผลสำเร็จตามความต้องการขององค์การรูปแบบเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งรูปแบบการบริหารในยุคใหม่จึงต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความมุ่งมั่นสามารถตัดสินใจได้ทุกสถานการณ์ มีอุดมการณ์ที่เข้มแข็ง มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ผู้บริหารมืออาชีพที่ต้องการความรวดเร็ว ความเด็ดขาด และยุทธศาสตร์ก่อให้เกิดพลังร่วมในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผู้บริหารควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน เช่นการมอบหมายอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการบริหารและเอื้ออำนวยต่อการสั่งการผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องเข้าใจว่าอะไรคือ แรงจูงใจที่จะทำให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มที่การธำรงรักษาและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของโรงเรียนให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามความรับผิดชอบเต็มความสามารถ และมีแรงบันดาลใจที่ดีในการทำงาน จะช่วยให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อน เข้าสู่ระบบ
 
Online:  6
Visits:  29,735
Today:  54
PageView/Month:  1,320