วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

ผู้เขียน : tostเรืองศักดิ์ เดชณุกู,   หัวข้อ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อ่าน 14 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
tostเรืองศักดิ์ เดชณุกู,
  • 4 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 13 มีนาคม 2561
รูปไอคอน
หัวข้อ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้
23/1/2562 12:06:00

Download File ...

รูปแบบเป็นการบอกถึงความหมายหลากหลายโดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะเป็นวิธีการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อทำกิจกรรมให้ได้ผลสำเร็จตามความต้องการขององค์การรูปแบบเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งรูปแบบการบริหารในยุคใหม่จึงต้องการ

การพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเผชิญไม่ว่า จะเป็นส่วนบุคคลและองค์กร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยน ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้จะต้องประกอบด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนการเรียนรู้ระดับมืออาชีพ ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ของครู และบุคลากรทั้งในกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ ผ่านวิสัยทัศน์และการวางแผนร่วมกัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การพัฒนาวิชาชีพ ความมุ่งมั่นทุ่มเทและความพยายามในการปรับปรุงโรงเรียนและคุณภาพของผู้เรียน มีความจำเป็นมากในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) การนำ PLC มาใช้ในโรงเรียนจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นกับเงื่อนไข ๕ ประการ ได้แก่ ความเป็นผู้ที่สนับสนุน และแบ่งปัน การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ ค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมของสมาชิก การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อน เข้าสู่ระบบ
 
Online:  7
Visits:  29,736
Today:  55
PageView/Month:  1,321