วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

 วารสารออนไลน์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
Google

วารสารที่น่าสนใจ
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา

วารสารสังคมศาสตร์ 

 WELCOME

  วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ
ด้านปรัชญา พระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
ติดต่อสอบถามได้ที่บรรณาธิการ
พระครูรัตนสุตาภรณ์ โทร ๐๘๑ ๐๔๒ ๗๑๘๒

ข่าวสารที่น่าสนใจ


ประกาศค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)
     จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล ประจำปี พ.ศ. 2560 และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง "วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI" ซึ่งจะพิจารณาจาก citation/article ของวารสารเทียบกับค่าเฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558 มีค่าดังต่อไปนี้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 0.693
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 0.268


เปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (22 ธ.ค. 59)

     ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กรุณาส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
      1.ตัวเล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2557, 2558, 2559) หรือตัวเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (นับจากปี พ.ศ. 2559 กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ไม่ถึง 3 ปี)
      2.แบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560          
      3.สำเนาผลการประเมินบทความของผู้ทรงวุฒิที่พิจารณาบทความในปี พ.ศ. 2559


ประกาศรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ACI ที่จะพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในช่วงปี 2560 - 62 (5 เม.ย. 60)
      ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560 และอีกไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 และได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการนี้ศูนย์ TCI ขอประกาศรายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบได้ที่ www.kmutt.ac.th


การขอรับการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) (2 พ.ค. 60)

  ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 4 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2556, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในการประเมินคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานั้น มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และได้ทำการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2559 สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมิน พ.ศ. 2558 (ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

บรรณาธิการ

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร.
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 

กำหนดการเผยแพร่
กำหนดการเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน)
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม)
ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม)
ก่อตั้ง ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐
ติดต่อสำนักงาน
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม
ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง
CATEGORIES
Creative
Design
Vdeos
Gallery
Download

 

 
Online:  1
Visits:  31,624
Today:  48
PageView/Month:  1,401